Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie III

 

Ośrodek tematyczny:  Na ratunek Ziemi.

 

Temat dnia: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.

 Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. Ochrona roślin i zwierząt w Polsce. Cechy charakterystyczne zwierząt i roślin chronionych w Polsce. Zdania rozkazujące. Odmiana czasownika przez osoby, liczby i czasy. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym w zakresie 100 000. Wykonywanie wiszących nietoperzy.

 

Cele: uczeń:

- zna zwierzęta i rośliny chronione w Polsce oraz rozumie konieczność ich ochrony;

- wypowiada się na dany temat w wielozdaniowej, uporządkowanej formie;

- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

- czyta cicho ze zrozumieniem tekst;

- stosuje w wypowiedziach zdania rozkazujące;

- odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;

- rozwija swoją twórczą wyobraźnię w przestrzennej formie plastycznej.

 

Metody:

-  oglądowa: pokaz,

-  słowna: pogadanka,

-  samodzielnej pracy, m.in. rozwiązywanie zadań, twórcza ekspresja

- gry dydaktyczne: drama „Kim jestem?”, zabawa „Zgadnij, która to roślina”.

 

Formy: indywidualna, zbiorowa i w grupach.

 

Środki dydaktyczne: plansze ze zdjęciami zwierząt i roślin chronionych w Polsce, kartki z fotografiami roślin, podręcznik i karty pracy, kartki z bloku, kredki.

- Przewodnik metodyczny „Wesoła Szkoła”

- Podręcznik „Wesoła Szkoła” kształcenie zintegrowane w kl. III i  karty pracy.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie, zapoznanie z tematem zajęć - odczytanie hasła: Ratujmy rośliny i zwierzęta!

   Rozmowa na temat hasła.

- Co oznacza, ze niektórym roślinom i zwierzętom grozi wyginięcie?

- Dlaczego waszym zdaniem niektórym roślinom i zwierzętom grozi wyginięcie?

- Co oznacza, ze rośliny, czy zwierzęta są pod ochroną?

- Jakie znacie rośliny lub zwierzęta, które są pod ochroną?

2.Przekazanie informacji o ochronie roślin i zwierząt:

3.Rozmowa na temat  zwierzęta i rośliny chronione w Polsce na podstawie fotografii.

4.Zwierzęta chronione w Polsce:

- rejestr zwierząt z uwzględnieniem nazw grup i ich przedstawicieli;

- opis cech charakterystycznych wybranych zwierząt chronionych: ropucha, bielik, zaskroniec (ostrzeżenie!), nietoperz;

5. Zainicjowanie dyskusji: „Jak myślicie, co może zagrażać zwierzętom, które są chronione w Polsce?”

6. Rośliny chronione w Polsce:

- rejestr roślin chronionych z uwzględnieniem grup roślin oraz ich przedstawicieli;

 7. Zabawa: „Zgadnij, która to roślina?”

(nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i rozdaje każdej grupie kartki z fotografiami roślin (12 zdjęć)

- nauczyciel odczytuje opis poszczególnych roślin, zadaje pytanie:   „Co zagraża tym roślinom w Polsce?”

(Uczniowie starają się odnaleźć opisywaną przez nauczyciela roślinę na fotografiach Po odnalezieniu podpisują jej zdjęcie odpowiednia nazwą oraz nazwą grupy, do której roślina należy).

 

 8.  Prośby zagrożonych roślin i zwierząt-  rozdanie uczniom w parach koperty z prośbami   zagrożonych roślin i zwierząt oraz ich nazwami. (W kopertach, oprócz roślin i zwierząt chronionych w Polsce znajdują się i te nie objęte ochroną).

(Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie próśb do danego gatunku rośliny lub zwierzęcia.

Uczniowie łączą prośby  z roślinami, zwierzętami, odczytują jakich dokonały połączeń, a następnie zapisują prośby do karty pracy. Zadaniem uczniów jest również wychwycić, które nalezą do chronionych, a które nie).

 

Uzupełnianie zabawnych powiedzeń o zwierzętach.

- Odczytanie polecenia i wytłumaczenie zadania poprzez wykonanie jednego przykładu: „Uparty jak osioł” (P.s.56).

 

        Rozwiązywanie krzyżówki:

- Wspólne odgadywanie nazw zwierząt i roślin przedstawionych na rysunkach.

( pola oznaczone liczbami utworzą hasło- rozwiązanie krzyżówki).

 

- Zadanie do domu: ćw. 2

- korzystając z encyklopedii napisz krótką notatkę na temat zwierzęcia, którego nazwa jest rozwiązaniem krzyżówki.

Odmiana czasowników „nie zrywać” oraz  „nie straszyć” przez osoby, liczby i czasy.

Drama: „Kim jestem?”

- Podział klasy na 4 grupy.

- Każda grupa ma wyznaczyć jedną osobę- swojego reprezentanta, którego zadaniem będzie wcielenie się w role wybranego przez siebie zwierzęcia lub rośliny i mówienie o sobie i swoich problemach.

- Po prezentacji wszystkich czterech uczniów, grupy odgadują w jaka rolę wcielili się poszczególni uczniowie.

- Uczniowie prezentujący mówią kim byli, po czym dowiadujemy się która grupa zwyciężyła.

9. Dodawanie i  odejmowanie liczb sposobem pisemnym w zakresie 100 000- kontynuacja.

10. Wykonywanie wiszących nietoperzy.

Pokaz  i demonstracja sposobu wykonania poszczególnych elementów; wykonanie prac i udekorowanie nimi sali.

11. Podsumowanie dnia, przypomnienie  dzieciom co jest ich zadaniem domowym.